Přijímací řízení

Vážení rodiče deváťáků, sedmáků a páťáků, kteří se letos chystají k přijímacím zkouškám a mají speciální vzdělávací potřeby, aby se co nejdříve obrátili na svoje poradenské zařízení a požádali o vystavení doporučení, které je třeba přiložit k přihlášce na střední školu. Je nutné pro nově zavedené státní zkoušky u maturitních oborů.

Průběh přijímacího řízení pro obory s talentovou zkouškou se liší termíny. 

Kritéria přijímacího řízení škola uveřejní do 30. října.

Termín pro podání přihlášky řediteli SŠ do 30. listopadu.

Přijímací zkoušky: 2.-15. ledna, konzervatoř 15.-31. ledna.

Přihlášky na střední školy

  • do uměleckých oborů
  • do oborů maturitních i s vyučením ze skupiny Umění a užité umění 82 – kód oboru začíná číslem 82, např.

Umělecký kovář kód 82-003-H

Umělecký řezbář kód 82-002-H

Další obory najdete na https://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/profesni-kvalifikace/skupiny-oboru-45

 

  • na gymnázia se sportovní přípravou (4, 6 i 8 letá)

se podávají do 30. listopadu na příslušnou střední školu.

Přihlášky vám na požádání vytiskneme ve škole a prospěch na nich potvrdíme.

 Žák může v tomto termínu podat dvě přihlášky na různé obory a pak v únoru opět dvě přihlášky, jako ostatní žáci.

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

najdete na   www.atlasskolstvi.cz/

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – MŠMT   www.msmt.cz

Informace k přijímacímu řízení na SŠ  www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Informační a vzdělávací portál Jihomoravského kraje  www.jmskoly.cz

www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

http://www.infoabsolvent.cz/

http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html

Jaké jsou termíny a co všechno je potřeba udělat, abyste na nic nezapomněli?

V 1. kole přijímacího řízení na střední školy můžete podat 2 přihlášky (na dvě různé školy nebo dva různé obory).

* vyplníte přihlášku

* správnost údajů potvrdí Vaše základní škola

* pokud to střední škola požaduje, necháte přihlášku potvrdit také u lékaře

Jednotná přijímací zkouška na všechny maturitní obory.

Termín podání přihlášek do 1. března.

Naše základní škola

vydá žákům 9. ročníku a na požádání také žákům 7. nebo 5. ročníku, kteří se hlásí na střední školy

ZÁPISOVÉ LÍSTKY a dvě PŘIHLÁŠKY na střední školy.

Přihlášky s potvrzeným prospěchem vydáme žákům po vydání pololetního vysvědčení.

Zápisové lístky si prosíme vyzvedněte ve škole – vydávají se zákonnému zástupci žáka po ověření jeho totožnosti.

Příklad vyplněné přihlášky najdete např. zde:

https://www.klickevzdelani.cz/Ve%C5%99ejnost/Ze-%C5%BEivota-%C5%A1kol/P%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD-%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-na-S%C5%A0/ID/22672/Nove-formulare-prihlasek-ke-vzdelavani–studiu-ve-stredni-skole