Rodičům žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vážení rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,

od 1. září 2018 již není možné poskytovat podpůrná a vyrovnávací opatření podle vyhlášky č. 73/2005 Sb. (zprávy vydané do 1. 9. 2016), ale jen podle Vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

Pokud chcete, aby bylo vaše dítě zohledňováno i nadále, kontaktujte vaše poradenské zařízení za účelem aktualizace podpůrných a vyrovnávacích opatření pro vaše dítě.

Škola může poskytovat 1. stupeň podpůrných opatření bez doporučení PPP. V tomto případě třídní učitel vypracuje plán pedagogické podpory (PLPP), jehož účinnost po uplynutí 1-3 měsíců vyhodnotí.

Pokud nebudou podpůrná opatření dostačující, doporučí škola rodičům návštěvu PPP. Rodiče sami kontaktují poradenské zařízení.

Poradenské zařízení mohou kontaktovat rodiče kdykoliv nezávisle na postupech školy.