Plán akcí metodika prevence

PLÁNOVANÉ AKCE ŠKOLY V OBLASTI PŮSOBENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

 • dobrodružná cesta – klima třídy (6. ročník)
 • sportovní a branný den
 • informace pro žáky a rodiče o možnostech zneužívání návykových látek (letáčky)
 • doplnění školní knihovny o další publikaci  k  dané problematice
 • spolupráce s místní knihovnou (inf. o nových knihách s uvedenou problematikou)
 • pravidelná činnost zájmových kroužků organizovaných vyučujícími
 • využívání učebnic Zdravý životní styl a Občanská a rodinná výchova, nakladatelství Fraus, (6.-9. roč.)
 • znovu uskutečnění soc. průzkumu žáků ,,Zkušenosti s drogou“
 • využívání nástěnky ,,Pro Tebe“, doplňování aktuálních materiálů s problematikou drog
 • využívání ,,Schránky důvěry“
 • seminář na téma „Kruhy rozhodnutí“ (7. ročník) – PPP Brno
 • seminář na téma „Zájmy chráněné zákonem“ (8. ročník) PPP Brno
 • seminář na téma „Drogy a já“ (9. ročník) – PPP Brno
 • beseda na téma Poruchy příjmu potravy (7. ročník) – PPP Brno
 • akce Policie ČR „Kyberšikana“ (8. ročník)
 • prevence šikany (6. ročník) – Policie ČR
 • beseda – policie, hasiči, záchranná služba – dle výběru, (1. stupeň)
 • akce Policie ČR „Kyberšikana a trestní zodpovědnost“ (9. ročník)
 • akce Policie ČR „Obezřetnost při jednání s cizími lidmi“ (1. stupeň)

 

Další programy dle aktuální nabídky.